أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - الطب , والعلوم - محمود سلامة محمود الهايشة - طفل أنبوبي!!- Tubular kid!!المزيد.....طفل أنبوبي!!- Tubular kid!!


محمود سلامة محمود الهايشة
(Mahmoud Salama Mahmoud El-haysha)


الحوار المتمدن-العدد: 6620 - 2020 / 7 / 16 - 18:51
المحور: الطب , والعلوم
    


أخَذ بُوَيضةَ المرأةِ وخصَّبها في المختبَر عَبْر تلقيحها بالحيوانات المنويَّة لزوجها، بعدَ انقسامِ البويضة سمح لها بالنموِّ في المختبَر، فأصبحتْ جنينًا في مراحلِه المبكِّرة، قام بإدْخالِه في رحمِها لاكتمالِ تكوينه، حتى الولادة إذا سارتِ الأمور على ما يُرام.

ظلَّ يُجرِّب ويحاول منذُ العام 1950، إلى أنْ جاء يوم الخامس والعشرين مِن يوليو 1978 وُلِدتْ أوَّلُ طفلة بالتلقيح الاصطناعي (الإخْصاب في المختبَر) في بريطانيا، وكانتِ اسمها "لويز براون"، منذُ ذلك الوقت وُلِد حوالي 4 ملايين طِفل بهذه الطريقة، في العام 2010 منحتْه لجنةُ نوبل في مؤسَّسة كارولينسكا (أكاديميَّة العلوم) السويدية جائزةَ نوبل في الطب، فقال "أبو أطفال الأنابيب" الطبيب البِريطاني د.روبرت إدواردز (85 عامًا):
• أهمُّ شيءٍ في الحياة هو أن تُرْزَق بطِفل، لا شيءَ أهمُّ مِن الطفل.
بقلم/ محمود سلامه الهايشه – كاتب وباحث مصري؛ [email protected]
=====.
Tubular kid!!
Written by / Mahmoud Salama El-Haysha - Egyptian writer and researcher [email protected]

He took the woman s egg and fertilized it in the laboratory by vaccinating it with the sperm of her husband. After the egg split, she was allowed to grow in the laboratory, so she became a fetus in its early stages, and he inserted it into her womb to complete its formation, until the birth of what is going on if everything goes on until the birth is complete.

He had been trying and trying since 1950, until the 25th of July 1978, the first child born with artificial insemination (in vitro fertilization) was born in Britain, and her name was Louise Brown, since that time about 4 million children were born this way, in the year 2010. The Nobel Prize at the Karolinska (Academy of Sciences) of Sweden awarded him the Nobel Prize in Medicine. "The father of IVF" said British doctor Dr. Robert Edwards (85 years old):
• The most important thing in life is to have a child, nothing is more important than a child.
=====.
Tubulair kind !!
Geschreven door / Mahmoud Salama El-Haysha - Egyptische schrijver en onderzoeker [email protected]

Hij nam het eitje van de vrouw en bevruchtte het in het laboratorium door het te vaccineren met het sperma van haar man. Nadat het ei was gesplitst, mocht ze in het laboratorium groeien, dus werd ze een foetus in de vroege stadia, en hij plaatste het in haar baarmoeder om de vorming te voltooien, tot de geboorte van wat er aan de hand is als alles doorgaat tot de geboorte is voltooid.

Hij probeerde en probeerde sinds 1950, tot 25 juli 1978 werd het eerste kind geboren met kunstmatige inseminatie (in-vitrofertilisatie) geboren in Groot-Brittannië, en haar naam was Louise Brown, sinds die tijd zijn er ongeveer 4 miljoen kinderen geboren. manier, in het jaar 2010. De Nobelprijs aan de Karolinska (Academie van Wetenschappen) van Zweden kende hem de Nobelprijs voor Geneeskunde toe. "De vader van IVF", zei de Britse dokter Dr. Robert Edwards (85 jaar):
• Het belangrijkste in het leven is een kind te krijgen, niets is belangrijker dan een kind.
=====.
Enfant tubulaire !!
Écrit par / Mahmoud Salama El-Haysha - écrivain et chercheur égyptien [email protected]

Il a pris l ovule de la femme et l a fécondé en laboratoire en le vaccinant avec le sperme de son mari. Après la division des œufs, elle a été autorisée à gran-dir- en laboratoire, elle est donc devenue un fœtus à ses débuts, et il l a inséré dans son utérus pour achever sa formation, jusqu à la naissance de ce qui se passe si tout se passe jusqu à ce que le la naissance est terminée.

Il avait essayé et essayé depuis 1950, jusqu au 25 juillet 1978, le premier enfant né avec l insémination artificielle (fécondation in vitro) est né en Grande-Bretagne, et son nom était Louise Brown, depuis ce temps environ 4 millions d enfants sont nés ce façon, en 2010. Le prix Nobel de la Karolinska (Académie des sciences) de Suède lui a décerné le prix Nobel de médecine. "Le père de la FIV", a déclaré le docteur britannique Dr. Robert Edwards (85 ans):
• La chose la plus importante dans la vie est d avoir un enfant, rien n est plus important qu un enfant.
=====.
管状小子!
由/ Mahmoud Salama El-Haysha撰写埃及作家和研究员; [email protected]

他拿了那个女人的卵,并在实验室里用丈夫的精子接种了卵。卵分裂后,她被允许在实验室中成长,因此她在早期就成为胎儿,他将其插入子宫中以完成其形成,直到一切都进行下去直到发生了什么为止。出生完成。

�年以来,他一直在努力,直�𻂏�日,第一个通过人工授精(体外受精)出生的孩子在英国出生,她的名字叫路易丝•布朗(Louise Brown),从那时起,大约�万儿童出生。的方式,是�年。瑞典卡罗林斯卡(科学院)的诺贝尔奖授予他诺贝尔医学奖。英国医生罗伯特•爱德华兹(Robert Edwards)博士�岁)说:“试管婴儿之父”:
•人生中最重要的事情是生孩子,没有什么比孩子重要。
=====.
管狀小子!
由/ Mahmoud Salama El-Haysha撰寫埃及作家和研究員; [email protected]

他拿了那個女人的卵,並在實驗室裡用丈夫的精子接種了卵。卵分裂後,她被允許在實驗室中成長,因此她在早期就成為胎兒,他將其插入子宮中以完成其形成,直到一切都進行下去直到發生了什麼為止。出生完成。

�年以來,他一直在努力,直�𻂏�日,第一個通過人工授精(體外受精)出生的孩子在英國出生,她的名字叫路易絲•布朗(Louise Brown),從那時起,大約�萬兒童出生。方式�年。瑞典卡羅林斯卡(科學院)的諾貝爾獎授予他諾貝爾醫學獎。英國醫生羅伯特•愛德華茲(Robert Edwards)博士�歲)說:“試管嬰兒之父”:
•人生中最重要的事情是生孩子,沒有什麼比孩子重要。
=====.
Ragazzino tubolare !!
Scritto da / Mahmoud Salama El-Haysha - scrittore e ricercatore egiziano [email protected]

Prese l uovo della donna e lo fecondò in laboratorio vaccinandolo con lo sperma di suo marito. Dopo la divisione dell uovo, le è stato permesso di crescere in laboratorio, quindi è diventata un feto nelle sue prime fasi e lo ha inserito nel suo grembo per completare la sua formazione, fino alla nascita di ciò che sta succedendo se tutto accade fino al la nascita è completa.

Provava e provava dal 1950, fino al 25 luglio 1978, il primo bambino nato con fecondazione artificiale (fecondazione in vitro) era nato in Gran Bretagna e si chiamava Louise Brown, da quel momento nacquero circa 4 milioni di bambini modo, nel 2010. Il premio Nobel alla Karolinska (Accademia delle Scienze) di Svezia gli ha assegnato il premio Nobel per la medicina. "Il padre della fecondazione in vitro" ha dichiarato il dottore britannico Dr. Robert Edwards (85 anni):
• La cosa più importante nella vita è avere un figlio, niente è più importante di un figlio.
=====.
管状の子供!!
Mahmoud Salama El-Haysha-エジプトの作家および研究者。 [email protected]

彼は女性の卵を取り、彼女の夫の精子でワクチンを接種することによって実験室でそれを受精させました。卵子が分裂した後、彼女は実験室で成長することを許可されたので、彼女は初期の段階で胎児になり、彼はそれを彼女の子宮に挿入して形成を完了しました。出産は完了です。

彼�年か�𻂏�日まで試行錯誤していたが、人工授精(体外受精)で生まれた最初の子供はイギリスで生まれ、その名前はルイーズ・ブラウンでした。スウェーデンのカロリンスカ(科学アカデミー)でのノーベル賞は、ノーベル医学賞を授与されました。 「IVFの父」はイギリスの医者ロバートエドワーズ博士�歳)を言った:
•人生で最も重要なことは子供を持つことです。子供ほど重要なものはありません。
=====.
Трубчатый малыш!
Автор / Махмуд Салама ЭльХайша - египетский писатель и исследователь- [email protected]

Он взял яйцо женщины и оплодотворил его в лаборатории, сделав прививку спермой ее мужа. После того, как яйцеклетка раскололась, ей разрешили расти в лаборатории, поэтому она стала зародышем на ранних стадиях, и он вставил его в ее матку, чтобы завершить формирование, до рождения того, что происходит, если все будет продолжаться до рождение завершено.

Он пытался и пытался с 1950 года, до 25 июля 1978 года, первый ребенок, родившийся с искусственным оплодотворением (экстракорпоральное оплодотворение), родился в Великобритании, и ее звали Луиза Браун, с тех пор около 4 миллионов детей родились в этом году. Кстати, в 2010 году. Нобелевская премия в Каролинске (Академия наук) Швеции присудила ему Нобелевскую премию по медицине. «Отец ЭКО» сказал британский доктор доктор Роберт Эдвардс (85 лет):
• Самое важное в жизни - это иметь ребенка, нет ничего важнее, чем ребенок.
=====.
Chico tubular !!
Escrito por / Mahmoud Salama El-Haysha - escritor e investigador egipcio [email protected]

Tomó el óvulo de la mujer y lo fertilizó en el laboratorio vacunándolo con el esperma de su esposo. Después de que se partió el huevo, se le permitió crecer en el laboratorio, por lo que se convirtió en un feto en sus primeras etapas, y él lo insertó en su útero para completar su formación, hasta el nacimiento de lo que está sucediendo si todo continúa hasta que El nacimiento está completo.

Lo había intentado desde 1950, hasta el 25 de julio de 1978, el primer niño nacido con inseminación artificial (fertilización in vitro) nació en Gran Bretaña, y su nombre era Louise Brown, desde entonces nacieron alrededor de 4 millones de niños. manera, en el año 2010. El Premio Nobel en la Karolinska (Academia de Ciencias) de Suecia le otorgó el Premio Nobel de Medicina. "El padre de la FIV", dijo el doctor británico Dr. Robert Edwards (85 años):
• Lo más importante en la vida es tener un hijo, nada es más importante que un hijo.
=====.
بچه توبول !!
نوشته شده توسط / محمود سلامه الهايشه - نویسنده و محقق مصری؛ [email protected]

وی تخم مرغ زن را گرفت و با واکسیناسیون آن با اسپرم شوهرش ، آن را در آزمایشگاه بارور کرد. پس از تقسیم تخمک ، او اجازه یافت تا در آزمایشگاه رشد کند ، بنابراین او در مراحل اولیه جنین شد و او آن را در رحم خود قرار داد تا شکل گیری آن کامل شود ، تا تولد آنچه اتفاق می افتد اگر همه چیز ادامه یابد تا تولد کامل است.

او از سال 1950 تلاش و تلاش می کرد ، تا 25 ژوئیه 1978 ، اولین کودکی که با لقاح مصنوعی (لقاح آزمایشگاهی) به دنیا آمد در انگلیس متولد شد و نام او لوئیز براون بود ، از آن زمان حدود 4 میلیون کودک در این دنیا به دنیا آمدند. در سال 2010. جایزه نوبل در کارولینسکا (آکادمی علوم) سوئد به او جایزه نوبل پزشکی را اعطا کرد. "پدر IVF" گفت: دکتر بریتانیا دکتر روبرت ادواردز (85 ساله):
• مهمترین چیز در زندگی داشتن فرزند است ، هیچ چیز مهمتر از کودک نیست.


قناة الحوار المتمدن على اليوتيوب
واقع ومستقبل اليسار العالمي والعربي حوار مع المفكر الماركسي الفلسطيني غازي الصوراني
حول آفاق ومكانة اليسار ، حوار مع الرفيق تاج السر عثمان عضو المكتب السياسي - الحزب الشيوعي السوداني


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايلرأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الفراولة - مبيد حيوى لمكافحة لفحة الفراولة- شتلات أمهات الفر ...
- - رد القاضى - ، والخطأ الجسيم للقاضى فى تنفيذ القانون ؛ وهل ...
- فضفضة ثقافية (486)
- زواج مشروط!!- Conditional marriage!!
- ثمار الطماطم العضوية تحتوي على فيتامين (ج) وسكريات أكثر
- دراسة: بريطانيان من بين كل خمسة بحاجة لتناول المسكنات للذهاب ...
- ما هو الفرق بين التمثيل الضوئي في النبات والبكتيريا؟-
- البلبل والسمكة الفضية..قصص للطلائع لفؤاد حجازي-Bulbul and th ...
- تفقد مصر 2 مليار متر مكعب مياه بسبب ورد النيل سنوياً- Egypt ...
- اهدار المال العام بحجة بدلات الانتقال، مع توفير سيارات لمدير ...
- غسيل وتعقيم حبوب الشعير المستخدمة في الاستنبات بالكلور - Was ...
- فضفضة ثقافية (485)
- الغش في مجتمع البحث العلمي - Cheat in the scientific researc ...
- جريمة الزنا فى القانون المصرى.. حكم تاريخي للدستورية العليا ...
- الكتابة الجيدة بين الكلمات المفتاحية وجودة الكتابة نفسها !! ...
- لو اسمك مش عاجبك وعايز تغيره رسمي.. تعمل إيه؟!
- البيع والشراء On Line وضوابطه القانونية والتعرض لعمليات النص ...
- فضفضة ثقافية (484)
- هل تصلح فكرة الغرف المغلقة المستخدمة في استنبات الشعير لتنمي ...
- السير الذاتية - Biographies


المزيد.....
- دراسة: الشخير عند الأطفال من الأعراض الخطيرة
- نصائح لتحسين صحة الجهاز الهضمى فى رمضان
- 6 نصائح لتجنب الصداع والعطش خلال الصيام.. أهمها قلل الملح
- روسيا تسجل قرابة 400 وفاة و8.3 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساع ...
- البرلمان يدعو المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته تجاه حق الم ...
- مسؤولة بمنظمة الصحة العالمية تحذر: نحن في مرحلة حرجة من الجا ...
- السعودية: معتمرون محصنون ضد فيروس كورونا يطوفون بالكعبة في أ ...
- مجلس الوزراء السعودي يعدل لائحة رسوم الأراضي البيضاء بـ3 مرا ...
- وزير فرنسي: كوفيد-19 سيكلف فرنسا 424 مليار يورو خلال ثلاث سن ...
- دراسة..النشاط البدني المنخفض يعد عاملا رئيسيا في زيادة خطر ا ...


المزيد.....

- فرضيات البداية الكونية ومكونات الكون البدئي / جواد بشارة
- نمو الطفل واضطراباته / عزيزو عبد الرحمان
- ثورات الفيزياء المعاصرة وآخر المستجدات الفيزيائية / جواد بشارة
- نحن والآخرون في هذا الكون الشاسع / جواد بشارة
- الحلقة الرابعة من دراسة نظرية الافجار العظيم 4 / جواد بشارة
- مرض السرطان الأسباب، التشخيص، الوقاية، والعلاج / مصعب قاسم عزاوي
- الكون البدئي والدعوة لعلم الفلك والكونيات البديل / جواد بشارة
- الحاجة إلى الثورة الرقمية الشمسية الثانية للبشر / جواد بشارة
- رحلة في رحاب الكون المرئي / جواد بشارة
- أبحاث متقدمة حول المادة في الكون المرئي 1-3 و 2-3 و 3-3 / جواد بشارة


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - الطب , والعلوم - محمود سلامة محمود الهايشة - طفل أنبوبي!!- Tubular kid!!