Svenske konstnä-;-ren TED HESSELBOM’S konstnä-;-rliga verk ............ Ett nytt kommunikationssprå-;-k och en uppmaning till emancipation

Raid Shafeeq Tawfeeq
raidshaffeeq@yahoo.com

2024 / 2 / 13

Svenske konstnä-;-ren TED HESSELBOM’S konstnä-;-rliga verk
............ Ett nytt kommunikationssprå-;-k och en uppmaning till emancipation

Det ä-;-r kä-;-nt att betydelsen av konst ä-;-r produktionen av ä-;-mnen genom mä-;-nsklig aktivitet skapad av en grupp begå-;-vade mä-;-nniskor som har den kreativa och innovativa fö-;-rmå-;-gan att uttrycka idéer och ä-;-mnen som på-;-verkar andra. Eftersom konst ä-;-r en kreativ produkt som bygger på-;- att stimulera betraktarens tankar, vilket kallas det estetiska svaret, har dä-;-rfö-;-r konstverk en tydlig inverkan på-;- en person, eftersom de fyller honom med en kä-;-nslomä-;-ssig vå-;-g som smeker hans kä-;-nslor och vä-;-cker minnen i honom. som ger honom latent glä-;-dje, vilket ä-;-r den energi som en person behö-;-ver fö-;-r att uthä-;-rda livets bekymmer, och stimulera... Lusten efter fö-;-rsummad glä-;-dje eller att hitta det som gick fö-;-rlorat i livets tecken och dagarnas acceleration. Det ä-;-r livets inneboende skö-;-nhet som konstnä-;-ren spelar en stor roll i att uttrycka genom sin konstnä-;-rliga produktion. Skö-;-nhet ä-;-r ett ord som refererar till vä-;-rdet av de saker som produceras av dessa kreativa mä-;-nniskor, och konst tar bort barriä-;-rer mellan mä-;-nniskor. Fö-;-r att konstverket ä-;-r ett fä-;-lt fö-;-r rationell kontemplation och ett ä-;-mne fö-;-r att ifrå-;-gasä-;-tta, hä-;-rleda, diskutera och fundera kring konstnä-;-rens fö-;-rhå-;-llande till samhä-;-llet. Utifrå-;-n det anammade "TED HESSELBOM" ett nytt språ-;-k fö-;-r att kommunicera sociala hä-;-ndelser, och detta matchar "Plato s" som sä-;-ger att allt artisten behö-;-ver ä-;-r att ta en spegel och vä-;-nda den å-;-t alla hå-;-ll.
Eftersom begreppet skö-;-nhet ä-;-r personligt och relativt, och eftersom konst innehå-;-ller må-;-nga andra dimensioner fö-;-rutom skö-;-nhet, som en psykologisk reflektion och ett sä-;-tt att inspirera betraktaren genom det, ser jag att konst enligt TED HESSELBOM ä-;-r ett fä-;-lt av rationell kontemplation, kritisk handling, och kulturstimulerande, vilket bekrä-;-ftar att konstnä-;-ren ä-;-r en filosof och historiker. Den dokumenterar ett skede av samhä-;-llets liv och tar upp frå-;-gor om samhä-;-llets karaktä-;-r i det skede det ä-;-r samtida med.
TED HESSELBOM’S verk inkluderar nya konstnä-;-rliga former sammanflä-;-tade med uttrycksfulla medier-;- Trianglar, rektanglar och breda linjer tar korsande eller ö-;-verlappande positioner, på-;- en svart bakgrund i de flesta av må-;-lningarna, fö-;-rutom flera figurer och karaktä-;-rslö-;-sa ansikten av mä-;-nniskor i olika å-;-ldrar, en referens frå-;-n "TED" till olika historiska epoker, antika, samtida och framtida, som de placerar i en specifik sekvens framfö-;-r varje krage. Halsband verkar vara ett tillstå-;-nd av få-;-ngenskap och begrä-;-nsning fö-;-r en person ö-;-ver tid. De fungerar som en inbjudan att bli befriad frå-;-n allt som begrä-;-nsar en person och få-;-r honom att kä-;-nna sig kvä-;-vd. Så-;-ledes ä-;-r ansikten, huvuden och kroppar bundna av kragen som konstnä-;-ren avbildade en symbol fö-;-r alla sociala restriktioner. Eftersom de ansikten och kroppar som framstå-;-r som ofullstä-;-ndiga, ä-;-ven om betraktaren i vissa av dem ser nå-;-gon dansa, nå-;-gon som bä-;-r en rö-;-d klä-;-nning, andra som verkar grå-;-ta, etc., alla ä-;-r kopplade till deras titlar som innehå-;-ller ett symboliskt uttryck, de ä-;-r som ett utrymme som konstnä-;-ren lä-;-mnade fö-;-r mottagaren att se sig sjä-;-lv i genom... Hans egen tolkning av den symboliken-;- Å-;- andra sidan finner du att denna symbolik ä-;-r fö-;-renlig med specifika vä-;-gar som har fö-;-rmå-;-gan att ge mottagaren friheten att hä-;-rleda livets skö-;-nhet och utstrå-;-lning bort frå-;-n alla de restriktioner som begrä-;-nsar mä-;-nsklig frihet, trots frihetens ytterligheter. , vilket i sig ä-;-r restriktioner, eftersom din frihet upphö-;-r nä-;-r andras frihet bö-;-rjar och vice versa. Så-;-ledes ä-;-r frihet ett tveeggat svä-;-rd i den meningen att det ä-;-r ytterligare en begrä-;-nsning.
De konstnä-;-rliga verken av "TED" ä-;-r kompositioner av symboliska geometriska former: strukturer och spektra på-;- en bakgrund av svarta fä-;-rggradienter, som liknar ett fö-;-rklä-;-tt alfabet som behö-;-ver utforskas. Det ä-;-r en tydlig kritik som realiseras i ett sammanhang med Faces without features.
"TED" har anvä-;-nt vokabulä-;-r inspirerad av fantasier som uttrycker djupet av den abstrakta verkligheten av de begrä-;-nsningar som upplevs, och krä-;-ver att de elimineras.
TED’s partiskhet mot estetiken av uttrycksfull diagnos med sorglig, satirisk fotografi, genom att formulera sina konstnä-;-rliga verk som må-;-lningar och modeller med ljusgraderingen i vissa av dessa verk och den svarta bakgrunden, skulle inte ha skilt dess verk frå-;-n dess må-;-l som konstnä-;-r i sö-;-kandet efter sin egen plastiska identitet. Konstnä-;-rens plastiska identitet fö-;-ds ur hans samvete och ur dess omgivning, med alla dess detaljer om arv, civilisation och historia, ä-;-r ett viktigt fokus fö-;-r att fö-;-rstå-;- nuet.
Så-;-lunda kan den hä-;-r konstnä-;-rens verk lä-;-sas i termer av deras bredd i hanteringen av frå-;-gor, deras konvergens och deras skä-;-rningspunkt reflekterad frå-;-n hans djup, baserat på-;- en symbolisk berä-;-ttelse dä-;-r TED, fö-;-rfattaren och forskaren i historia, och TED, den samtida konstnä-;-ren, uttrycker sin oro ö-;-ver enhet och må-;-ngfald. Liksom brus, stillhet, punkt och bild, hä-;-r ä-;-r verk av denna konstnä-;-r, som kom frå-;-n den konstnä-;-rliga modernitetens vå-;-ld, uppenbart fö-;-r att ö-;-versä-;-tta hans karaktä-;-r av att strä-;-va efter fö-;-rstå-;- och kristallisera sanningar genom sin resa av experiment och diversifiering. Så-;-ledes anvä-;-nde "TED" symbolen i sina konstnä-;-rliga verk som en formel fö-;-r att uttrycka idén som han ville fö-;-rmedla till betraktaren som en å-;-terspegling av hans konstnä-;-rliga vision, vilket kan extrapoleras i ljuset av karaktä-;-ren av symbolen som han antog i kragmodellerna som matchar hans idéer, eftersom plats och tid ä-;-r av sä-;-rskild betydelse fö-;-r honom, dä-;-rfö-;-r finner vi att det uttrycker en rumslig-temporal upplevelse genom vilken han ser rum och tid som två-;- grundlä-;-ggande element fö-;-r att formulera sina idéer frå-;-n vilka hans konstnä-;-rliga verk dö-;-k upp. Dä-;-rfö-;-r skiljer sig skö-;-nhetsstandarder ibland beroende på-;- den kultur som rå-;-der i samhä-;-llet dä-;-r konstnä-;-ren lever, vilket innebä-;-r att det ä-;-r ett kulturellt engagemang fö-;-r det konstnä-;-rliga verket, det vill sä-;-ga kä-;-rlet som innehå-;-ller eller omfamnar konstnä-;-rens budskap, och eftersom ”TED ” och hans konstnä-;-rliga produkt ä-;-r en å-;-terspegling av verkligheten i samhä-;-llet på-;- plats, tid och kultur-;- Vi kan observera rikedomen i konstnä-;-rens idéer genom att analysera de symboliska, estetiska och filosofiska dimensioner som utvecklar konstnä-;-rlig uppfattning och lyfter mottagarens allmä-;-nna smak..
TED presenterade ett nytt sä-;-tt fö-;-r konst att mö-;-ta samhä-;-llet. Det kan ses att TED’s konst inte ä-;-r begrä-;-nsad till må-;-lningar genom att presentera modeller av hans konstnä-;-rliga verk fö-;-r att bli en hä-;-ndelse. Detta skiljer sig frå-;-n det traditionella konceptet med en konstutstä-;-llning, som ger huvudfokus fö-;-r hans konstnä-;-rliga verk, "kragen", flera former och stilar, inklusive estetiska. Det element av rö-;-relse som framträ-;-dde tydligt i må-;-lningar och modeller. TED hä-;-mtade utsmyckningen och designen av hans verk frå-;-n grundformerna (trianglar, fyrkanter och cirklar), vilket gjorde det mö-;-jligt fö-;-r honom att skapa olika och varierande mö-;-nster av samma form, antingen genom att upprepa det eller analysera det.

TED’s tanke kan observeras och hä-;-rledas genom hans konstnä-;-rliga verk, eftersom de fö-;-ranleder kontemplation eftersom de innehå-;-ller nya visioner, eftersom idéer inte genereras endast frå-;-n det ö-;-gat ä-;-r vant vid, utan snarare frå-;-n allt som ö-;-gat mö-;-ter, om man tittar på-;- det. seriö-;-st och djupt och fö-;-ljer rö-;-relse och inspiration. Konstverket har starka, tydliga fä-;-rger som attraherar mottagarens ö-;-gon-;- Huvudfä-;-rgerna i dessa konstverk ä-;-r svart och vitt, fö-;-rutom olika fä-;-rger, inklusive rosa, orange och rö-;-tt. Visst ser må-;-nga att svart ä-;-r en sorglig och deprimerande fä-;-rg, men sanningen ä-;-r inte så-;-. Svart ä-;-r fä-;-rgernas mä-;-stare och det mest estetiska om det anvä-;-nds på-;- ett sä-;-tt som tjä-;-nar konstnä-;-rens idé och det avsedda må-;-let med den. bakom det-;- Så-;-ledes utvecklade "TED" nya egna konfigurationer. Han presenterar sitt fall med fullstä-;-ndig frihet, och hans konstnä-;-rliga konfigurationer antyder må-;-nga visuella formationer. Hä-;-rifrå-;-n inspirerades "TED" av ä-;-mnet fö-;-r hans konstnä-;-rliga verk och anvä-;-ndningen av former och fä-;-rger med olika bildbehandlingar och konfigurationer av deras former och symboler, enligt vad jag så-;-g nä-;-r jag så-;-g dessa verk.
"Sammanfattningsvis ä-;-r det viktigt att på-;-peka att TED ä-;-r atypisk och okonventionell i formuleringen av vad den presenterade, vilket bekrä-;-ftar hans medvetenhet och kultur om vad som omger honom. Den hä-;-r konstnä-;-rens verk bryr sig inte lika mycket om formens estetik eftersom de bä-;-r på-;- idéer som kan dokumenteras utan att fö-;-rsumma arvet. Det som utmä-;-rker dem ä-;-r snarare den starka kopplingen till det eftersom de hä-;-rrö-;-r frå-;-n den kulturella miljö-;-n som omger konstnä-;-ren. Hä-;-r ä-;-r han som en filosof i sitt sö-;-kande efter sanningen, vilket bekrä-;-ftar djupet av hans medvetenhet om vad som omger honom nä-;-r han presenterar sin syn på-;- allt som begrä-;-nsar en person..
https://www.facebook.com/share/r/TKthActq7pbwX849/.https://www.ahewar.org/eng
Modern Discussion