Abu Nasr Al-Farabi Jeden z genialnych naukowcó-;-w, któ-;-rzy są-;- dumą-;- ludzkoś-;-ci

Prof. Moustafa Mohamad El Abdallah Alkafry
2022 / 6 / 7

Abu Nasr Muhammad bin Muhammad bin Ozlag bin Tarkhan Al-Farabi, jeden z bł-;-yskotliwych uczonych, któ-;-rzy są-;- uważ-;-ani za dumę-;- ludzkoś-;-ci ze wzglę-;-du na wszechstronne nauki, któ-;-re dostarczali ludzkoś-;-ci w wielu dziedzinach, takich jak astronomia, matematyka, filozofia, logika i muzyka. Abu Nasr Al-Farabi miał-;- waż-;-ne osią-;-gnię-;-cia we wszystkich kwestiach filozoficznych, obywatelskich, religijnych i czysto intelektualnych, a takż-;-e osią-;-gnię-;-cia w nauce, muzyce, logice i innych naukach. Niniejsze opracowanie nie obejmuje szczegó-;-ł-;-owego omó-;-wienia jego biografii, ale postaramy się-;- omó-;-wić-;- najważ-;-niejsze etapy jego ż-;-ycia.
Al-Farabi jest jednym z filaró-;-w filozofii i jedną-;- z postaci ludzkiej myś-;-li i ludzi reformy społ-;-ecznej. Starał-;- się-;- wyjaś-;-nić-;- księ-;-gi Arystotelesa, Euklidesa, Ptolemeusza i Aleksandra z Afrodyzji i odpowiedział-;- Galenowi w jego interpretacji sł-;-ó-;-w Arystotelesa, Al-Razi w Wiedzy Boż-;-ej i Ibn Al-Rawandi w Literaturach Spó-;-r". Pró-;-bował-;- pogodzić-;- poglą-;-dy Arystotelesa i Platona, Hipokratesa i Platona oraz Arystotelesa i Galena. Nazwisko Al-Farabiego wią-;-zał-;-o się-;- z trzema gł-;-ó-;-wnymi sprawami: teorią-;- emanacji i pró-;-bą-;- poł-;-ą-;-czenia opinii (mą-;-drych) filozofó-;-w Platona i Arystotelesa oraz jego koncepcji miasta cnotliwego.
Wś-;-ró-;-d jego wypowiedzi u mę-;-drcó-;-w: Ten, kto chce podją-;-ć-;- studia filozoficzne, powinien być-;- mł-;-odym czł-;-owiekiem o dobrym temperamencie, grzecznym w manierach dobrych, czystym, nieś-;-miał-;-ym, prawdomó-;-wnym, wolnym od niemoralnoś-;-ci, niemoralnoś-;-ci, zdrady zdrada, przebiegł-;-oś-;-ć-;- i oszustwo-;- I ż-;-e powinien być-;- pozbawiony interesó-;-w swojego ż-;-ycia, nie naruszają-;-c etykiety Sunny, wychwalają-;-c wiedzę-;- i uczonych, i nie ma nic do roboty poza wiedzą-;- i jej ludź-;-mi. I nie powinien traktować-;- swojej wiedzy jako zawodu i jako zysku. Ktokolwiek jest inaczej, jest fał-;-szywym mę-;-drcem i nie powinien być-;- zaliczany do mą-;-drych.
Al-Farabi był-;- ró-;-wieś-;-nikiem najwię-;-kszych uczonych teologii wś-;-ró-;-d muzuł-;-manó-;-w, w tym Abu al-Hasan al-Ashari, Abu Mansour al-Matridi i al-Tahawi. i tekstury. Być-;- moż-;-e al-Farabi i teologowie poszli za mutazylitami, dzielą-;-c istoty na konieczne i moż-;-liwe, ponieważ-;- powiedzieli to przed nim i przed Ash arytami.
If you would like to see the full research, please follow the link:

Abu Nasr Al-Farabi
Jeden z genialnych naukowcó-;-w, któ-;-rzy są-;- dumą-;- ludzkoś-;-ci
By: Prof. Dr. Mustafa Al-Abdullah Al-Kafri
Contents
Narodziny i począ-;-tki Al-Farabiego: 2
Al-Farabi, drugi nauczyciel (drugi nauczyciel), po greckim filozofie Arystotelesie, pierwszy nauczyciel: 4
Wolnoś-;-ć-;- naukowa jest ograniczona ograniczeniami, któ-;-rych nie moż-;-na ignorować-;-: 5
Wystawy i muzycy Al-Farabi: 6
Wiara Al-Farabiego w jednoś-;-ć-;- prawdy: 7
Teoria egzystencjalna Al-Farabiego: 7
Istnieją-;-ca moż-;-liwa egzystencja: 8
Niezbę-;-dne istnienie: 8
Filozofia polityczna i moralna Al-Farabiego: 8
Relacja mię-;-dzy filozofem a prorokiem: 12
Istnienie w dział-;-aniu i bycie u wł-;-adzy: 12
Ksią-;-ż-;-ki Abu Nasra al-Farabiego: 14
Klasyfikacja ksią-;-ż-;-ek al-Farabiego: 16
Teoria czł-;-owieka Al-Farabiego: 17
Opinia uczonych i myś-;-licieli na temat Al-Farabiego: 18
Ś-;-mierć-;- Al-Farabiego: 19

Jeś-;-li chcesz zobaczyć-;- cał-;-y a Badania naukowe, kliknij link:
Badania naukowe
If you would like to see the full research, please follow the link:
:
http://almustshar.sy/archives/8444
Add comment
Rate the article

Bad 12345678910 Very good
                                                                                    
Result : 100% Participated in the vote : 1