ترجم الموضوع الى العربية
 ترجم محتوى الصفحة الى الانكليزية باستخدام خدمة كوكول - الموقع غير مسؤول عن الترجمة

Drept constitutional si Institutiile politice

dr. Marwan Hayel Abdulmoula
2017 / 7 / 30

Dreptul Constitutional este ramura fundamentala a dreptului constituita dintr-un ansamblu unitar de norme juridice cuprinse prioritar in Constitutie prin care se reglementeaza relatii sociale fundamentale ce apar in procesul instaurarii, mentinerii si exercitarii puterii de stat. Astfel normele juridice ale dreptului constitutional reglementeaza forma de stat, forma de guvernamant, organizarea si ---function--area parlamentului, modul de organizare a societatii in stat, relatiile sociale fundamentale, drepturile si indatoririle fundamentale ale omului si cetateanului.
Dreptul constitutional apare in cadrul sistemului de drept intr-o dubla ipostaza: ca ramura de drept si ca factor structurant al intregului sistem.
Ca ramura de drept, dreptul constitutional reprezinta totalitatea normelor si institutiilor juridice care au ca obiect reglementarea raporturilor sociale care iau nastere in procesul exercitarii puterii de stat.
Ca factor structurant in sistemul de drept, dreptul constitutional guverneaza si orienteaza reglementarea juridica din celelalte ramuri ale dreptului, ii imprima un anumit continut si o anumita --dir--ectie. Dreptul constitutional apare ca factor structurant al intregului sistem de drept prin aceea ca normele ce alcatuiesc celelalte ramuri ale dreptului trebuie sa fie conforme celor cuprinse in dreptul constitutional si, mai presus de toate, sa fie conforme normelor cuprinse in Constitutie. Toate normele cuprinse in Constitutie abroga ori modifica implicit normele cuprinse in alte acte normative, daca si in masura in care acestea contravin dispozitiilor Constitutiei. Continutul celorlalte acte normative, activitatea de aplicare a normelor Constitutiei prin acte individuale si masuri concrete trebuie la fel sa corespunda prevederilor legii fundamentale

Izvoarele dreptului constitutional includ urmatoarele tipuri de acte normative:
-Constitutia.
-Legea, ca act juridic al parlamentului.
-Regulamentele parlamentare.
-Ordonantele Guvernului.
- Tratatele internationale.

termenul "constitutie" provine din substantivul latin constitutio , care inseamna "asezare cu temei" sau "starea unui lucru", dar aparitia Constitutiei reprezinta un proces desfasurat in timp, inceput cu mult inainte de revolutia burgheza, proces in care burghezia a jucat un rol hotarator, desavarsit prin adoptarea constitutiei scrise.
Reguli constitutionale au existat odata cu aparitia statelor suverane, deoarece in orice stat au existat anumite reguli de organizare si --function--are a guvernarii. Meritul burgheziei venite la putere consta in faptul sistematizarii acestor reguli (completate si adaptate ordinii si intereselor instaurate) intr-o lege scrisa, adoptata cu forme si proceduri solemne si investite cu cea mai inalta forta juridica.
Prima constitutie aparuta in lume este constitutia engleza, desi procesul de formare a acestei constitutii, inceput odata cu adoptarea in 1215 a Magnei Charta Libertatum, a continuat si dupa adoptarea primelor constitutii scrise. Prima constitutie scrisa este Constitutia americana din 1787 (Constitutia de la Philadelphia).
In Europa, prima constitutie scrisa este adoptata in Franta in 1791.

Definitia : Constitutia este legea fundamentala a unui stat, constituita din norme juridice, investite cu forta juridica suprema si care reglementeaza acele relatii sociale fundamentale care sunt esentiale pentru instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii politice a poporului.
In Romania, dreptul constitutional a fost inclus, initial, in programa facultatilor de drept impreuna cu dreptul administrativ, sub denumirea de Drept public. in anul 1864, profesorul A. Codrescu isi intituleaza, deja, cursul cu denumirea "Dreptul constitutional" (1864), iar in anul 1881, la Braila, apare lucrarea cu numele "Elemente de drept constitutional", scrisa de Christodul J. Suliotis. Conceptul de drept constitutional s-a cristalizat insa definitiv prin predarea si publicarea la Facultatea de Drept din Iasi a cursului de drept constitutional al profesorului Constantin Stere (1910) si, apoi, la Facultatea de Drept din Bucuresti a cursului de drept constitutional al profesorului Constantin G. Dissescu .
Definitia Constitutia Romaniei actuala , este legea fundamentala a statuluir roman carereglementeaza,---print--re altele,principiile generale de organizare astatului,drepturile,libertatile si indatoririle fundamentale ale cetatenilor si autoritatile publice fundamentale.
Reguli constitutionale au existat odata cu aparitia statelor suverane, deoarece in orice stat au existat anumite reguli de organizare si ---function---are a guvernarii. Meritul burgheziei venite la putere consta in faptul sistematizarii acestor reguli (completate si adaptate ordinii si intereselor instaurate) intr-o lege scrisa, adoptata cu forme si proceduri solemne si investite cu cea mai inalta forta juridica.
Prima constitutie aparuta in lume este constitutia engleza, desi procesul de formare a acestei constitutii, inceput odata cu adoptarea in 1215 a Magnei Charta Libertatum, a continuat si dupa adoptarea primelor constitutii scrise. Prima constitutie scrisa este Constitutia americana din 1787 (Constitutia de la Philadelphia).
In Europa, prima constitutie scrisa este adoptata in Franta in 1791.
In dreptul constitutional institutiile politice au mai multe acceptiuni si sensuri. Pierre Pactet considera de exemplu, ca aceste institutii sunt organe insarcinate sa exercite puterea politica si normele relative acestei exercitari ,(Parlamentul, Seful Statului, Guvernul, Organele jurisdictionale) ,in acest sens, putem observa ca institutiile politice la prima vedere nu se diferentiaza prea mult de dreptul constitutional. Insa, cand vorbim de institutii politice trebuie sa intelegem ca ele sunt mai largi de cat dreptul constitutional deoarece cuprind nu numai formele organizatorice si normele dar si viata acestora si aplicarea normelor.
Spre deosebire de partide, institutiile politice sunt organisme infiinate expres prin Constituie sau lege , de asemenea, atribuiile si prerogativele acestora sunt stabilite de forul legislativ. Exista insa si unii autori care consider a ca partidele politice sunt institutii politice, întrucat concura la exercitarea puterii, vocatia partidelor politice de a concura la exercitiul puterii nu este un element determinant al calitatii lor de institutii politice, de fapt, nu numai partidele“concura” la exercitarea puterii ,in acest sens, se poate considera ca si presa, sindicatele, unele organizatii neguvernamentale concura la procesul de exercitare a puterii, dar nu ---convert--esc vointa poporului in acte de comanda sociala,institutiile politice sunt inseparabil legate de stat, care, la randul sau, este considerat o autentica institutie politica integratoare a tuturor celorlalte institutii.

dr. Marwan Hayel Abdulmoula

drept-constitutional/Teoria-constitutiei33948.php
Capitolul 1. Dreptul Constitutional ca ramura de drept ( Drept MD )


Add comment
Rate the article

Bad 12345678910 Very good
                                                                                    
Result : 100% Participated in the vote : 3